Technik geodeta

Technik geodeta

Technik geodeta jest najbardziej nowoczesnym, praktycznym oraz atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Ciągły rozwój geodezji pociąga za sobą konieczność definiowania nowych zadań, pojawiają się nowe dyscypliny .
Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.
Do zadań geodety należą również regulacje stanu prawnego nieruchomości.
W pracach wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

Informacje dodatkowe

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, dróg kołowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami. Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej.
Geodeci uczestniczą w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą. W pracach wykorzystują nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.
Uczniowie w szkole uczą się wykorzystując nowoczesny sprzęt geodezyjny i programy komputerowe

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

 • Kwalifikacja BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Sylwetka absolwenta

Absolwent ZSEiO w Przemyślu w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
 2. sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 3. wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 4. wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości oraz scaleń i wymiany gruntów;
 5. zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;
 6. wprowadzania i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Perspektywy zatrudninia

Technik geodeta, który ukończy naukę w naszej szkole będzie przygotowany do pracy w: 

 • w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
 • przedsiębiorstwach budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.),
 • w jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • wydawnictwie publikującym atlasy, mapy,
 • własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej.

W klasie III i IV uczniowie odbywają 4-tygodniowe praktyki zawodowe (łącznie 280 h). Część tych praktyk odbywa się za granicą w ramach programu Erasmus+.

Na skróty