Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci teleinformatycznych oraz instalowanie i administrowanie sieciowymi systemami komputerami. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu techniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu systemów komputerowych, sieciowych systemów operacyjnych, lokalnych sieci komputerowych, urządzeń sieciowych, systemów transmisji danych i systemów komutacyjnych.

Informacje dodatkowe

Od września 2020 r. nasza szkoła, jest objęta patronatem firmy Salumanus  – polskiego dystrybutora rozwiązań teleinformatycznych, specjalizującej się się w dostarczaniu komponentów i systemów do transmisji danych w sieciach światłowodowych, bezprzewodowych oraz bazujących na infrastrukturze miedzianej.

Klasa jest objęta patronatem firmy Fibrain (dawniej ELMAT) – jednej z czołowych polskich firm produkujących kable światłowodowe, osprzęt do sieci światłowodowych oraz okablowania strukturalnego.

W szkole działa Lokalna Akademia CISCO, umożliwiająca uczniom zdobycie cennych certyfikatów.

Szkoła uczestniczy w prestiżowym programie Microsoft Imagine, który zapewnia wykładowcom i uczniom dostęp do profesjonalnych narzędzi programistycznych, oprogramowania i usług dzięki opcjom niedrogiej subskrypcji od firmy Microsoft.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

Kwalifikacja 2:

INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) instalowania, uruchamiania i utrzymania terminali i sieci dostępowych;
2) wykonywania i utrzymania sieci komputerowych;
3) montowania i eksploatacji cyfrowych systemów transmisji danych;
4) instalowania i eksploatacji systemów głosowej transmisji danych;
5) administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi.

Perspektywy zatrudnienia

Osoba posiadająca wykształcenie w tym zawodzie może pracować w przedsiębiorstwach:

  • eksploatujących systemy teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych),
  • świadczących usługi teleinformatyczne (budowa i eksploatacja systemów i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektrycznym),
  • świadczących usługi informatyczne (administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii).

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada nowoczesne, przestronne i dobrze wyposażone pracownie:

  • elektroniki i elektrotechniki
  • sieciowych systemów operacyjnych
  • sieci komputerowych
  • urządzeń i sieci teleinformatycznych

Szkoła organizuje praktyki zawodowe u podmiotów zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 2 x 4 tygodnie (280 godzin). Możliwe jest również odbycie części lub całości praktyki za granicą w ramach przyznanej szkole akredytacji w programie Erasmus+.

Na skróty