Regulamin rekrutacji

Jesteśmy szkołą:

 • przyjazną młodemu człowiekowi i jego rodzinie;
 • wspierającą ucznia we wszechstronnym rozwoju jego zainteresowań;
 • otwartą na potrzeby ucznia;
 • współpracującą z samorządem lokalnym, ośrodkami kultury i sportu, uczelniami wyższymi oraz organizacjami młodzieżowymi.

 

Na rok szkolny 2024/2025 prowadzimy  nabór do następujących typów szkół:

- IV Liceum Ogólnokształcące  – 1 oddział - 32 uczniów.

- Technikum Nr 4 –  2 oddziały po 32 uczniów.

 

IV Liceum Ogólnokształcące:

profil humanistyczno-medialny z elementami psychologii  i coachingu         

(0,5 oddziału – 16 uczniów)

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
język polski,  język angielski

Klasa realizuje innowację:    Piękny umysł

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 język polski, język obcy,

 matematyka, informatyka

profil politechniczny z  elementami wiedzy o służbach mundurowych    

(0,5 oddziału – 16 uczniów)

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski

Klasa realizuje innowację :
 Klasy informatyczne w zielonych garnizonach

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Technikum Nr 4:  

Technik elektronik 

(0,5 oddziału – 16 uczniów)

specjalizacja do wyboru:

- programowanie                   
- cyberbezpieczeństwo

przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym: matematyka

 

Technik geodeta 

(0,5 oddziału – 16 uczniów)

specjalizacja do wyboru:

- wykorzystanie dronów w geodezji
- wycena nieruchomości

przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym: matematyka

 

Technik teleinformatyk

(0,5 oddziału – 16 uczniów)

specjalizacja do wyboru:

- programowanie                   
- cyberbezpieczeństwo

przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym: matematyka

 

Technik urządzeń i systemów   energetyki odnawialnej

(0,5 oddziału – 16 uczniów)

specjalizacja do wyboru:

-projektowanie i kosztorysowanie inwestycji
-uprawnienia elektroenergetyczne

przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym: matematyka

Przedmioty punktowane przy

rekrutacji:

język polski, język obcy,

matematyka,  informatyka

 

 

§ 1

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022, poz. 2431).
 3. Zarządzenie Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 roku
  w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych
  i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2024/2025
  w województwie podkarpackim.

 

§ 2

ZASADY REKRUTACJI

1. O przyjęcie do klas pierwszych Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

2. Rekrutacja do Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Nabór Optivum.

3. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

4. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z jego preferencjami.

5. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

6. Podczas rekrutacji kandydat posługuje się poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczoną kserokopią i oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

7. Podstawą przyjęcia ucznia do klasy pierwszej Technikum lub Liceum Ogólnokształcącego jest łączny wynik będący sumą liczby punktów uzyskanych:

 • z egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów,
 • z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów punktowanych przy rekrutacji do danego typu klasy – maksymalnie 72 punkty,
 • za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 28 punktów.

8. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

9. Uczniowie są przyjmowani do wybranych oddziałów (klas) w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

 

ZASADY PUNKTACJI

§ 3

1. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów punktowanych przy rekrutacji do danego typu klasy przelicza się na punkty przyjmując następującą wartość punktową ocen:

1) celujący – 18 pkt.

2) bardzo dobry– 17 pkt.

3) dobry – 14 pkt.

4) dostateczny – 8 pkt.

5) dopuszczający – 2 pkt.

2. Wyniki  egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego,

2) matematyki,

- mnoży się przez 0,35

3) języka obcego nowożytnego

- mnoży się przez 0,30

 

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 7 punktów.

4. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu kandydat otrzymuje 3 punkty.

5. Za szczególne osiągnięcia kandydat może otrzymać maksymalnie 18 punktów, w tym za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4 artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym –przyznaje się 1 punkt.

 

6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły
w pierwszej kolejności.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty w całości lub jego części, punkty przelicza się zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

§ 4

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym  pierwszeństwo mają:

 1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 2. kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy (wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą),
 3. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
 4. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty,
 5. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),
 6. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,
 7. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego.

 

§ 5

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkól Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną, zwaną dalej komisją rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie szkoły

b) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego którego rezultatem jest sporządzenie i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz  listy    kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

c) sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego.

3. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do każdej z klas liczbę uczniów ustaloną przez statut szkoły.

4. Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej szkoły.

 

 

§ 6

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (czyli do 24.07.2024), rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. W terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie.
 5. Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

 

§ 7

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 

1. Kandydaci do Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu składają wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     Adres:

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Janusza Groszkowskiego

ul. Kilińskiego 10, 37-700 Przemyśl

2. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych będących w systemie rekrutacji elektronicznej dokonują rejestracji internetowej do wybranych trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Niezłożenie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i nie uwzględnieniem kandydata na liście osób przyjętych.

4. Do dokumentów, o których mowa w ust. 3 kandydat dołącza dwie fotografie (podpisane na odwrocie) oraz zaświadczenie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (kandydaci do technikum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

TERMINY REKRUTACJI

 

 

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postepowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od

13.05.2024 r.

do

14.06.2024 r.

do godz. 1500

od

24.07.2024 r.

do

26.07.2024 r.

do godz. 1500

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub możliwość przeniesienia wniosku
o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

od

21.06.2024 r.

do

08.07.2024 r.

do godz. 1500

 

-------------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności, o których mowa w art. 150 ust.7 – Prawo oświatowe

do

09.07.2024 r.

 

 

 

do

29.07.2024 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach

do

12.07.2024 r.

 

 

do

01.08.2024 r.

5.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

16.07.2024 r.

do godz. 1200

 

05.08.2024 r.

do godz. 1200

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie  zawodowe skierowań na badania lekarskie, których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2, 4, 5  ustawy – Prawo Oświatowe

od

16.07.2024 r.

do

18.07.2024 r.

od

24.07.2024 r.

do

09.08.2024 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od

16.07.2024 r.

do

18.07.2024 r.

do godz. 1400

 

 

 

od

05.08.2024 r.

do

09.08.2024 r.

do godz. 1400

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19.07.2024 r.

do godz. 1200

09.08.2024 r,

do godz. 1200

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do

19.07.2024 r.

do godz. 1400

 

do

09.08.2024 r.

do godz. 1400

 

10.

Opublikowanie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w województwie

do

22.07.2024 r.

do godz. 1500

do

12.08.2024 r.

do godz. 1500

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia

do

24.07.2024 r.

do

14.08.2024 r.

12.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje
niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego
osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

 

 

Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 11-04-2024 22:00 Modyfikował(a): Administrator Strony Data modyfikacji: 11-04-2024 22:08

Na skróty